Tussentijdse wijzigingen CAO voor Hellende Daken

De werkgeversverenigingen Het Hellende Dak (HHD), Vakfederatie Rietdekkers (VFR), Nederlandse Vereniging van Leidekkers (NVVL) en de werknemersvereniging Landelijke Belangen Vereniging (LBV) hebben ingestemd met het bereikte principeakkoord voor de CAO voor Hellende Daken. De tussentijdse wijzigingen in de lopende CAO worden formeel aangemeld bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Er is een akkoord bereikt over twee wijzigingen in de CAO. Dit betreft artikel 29 ‘loon en loonsverhoging’ en een wijziging in artikel 68 ‘levensloopbijdrage’.
Indien u vragen heeft, kunt u altijd bellen naar het CAO-secretariaat (085 – 489 90 50) , of mailen naar info@cao-hd.nl

Loonsverhoging
– Per 1 juli 2017 wordt het loon van de werknemer ingedeeld in een van de functiegroepen in bijlage 1 van de CAO voor Hellende Daken verhoogd met 1,75 procent
– De loonsverhoging geldt niet voor de werknemers wiens loon boven de 110 procent uitkomt van de toepasselijke loonschaal. De werknemer heeft deels of geheel recht op de loonsverhoging voor zover het nieuwe loon de 110 procent van de van toepassing zijnde loonschaal niet overschrijdt. Het staat de werkgever uiteraard vrij om de loonsverhoging volledig toe te passen.

Download hier de loonschalen geldend per 1 juli 2017 tot en met 30 juni 2018

Levensloopbijdrage
De levensloopbijdrage in de CAO voor Hellende Daken komt met ingang van 1 januari 2018 te vervallen. Via de levensloopregeling konden werknemers een deel van hun brutoloon sparen voor onbetaald verlof of om eerder te stoppen met werken.
De levensloopbijdrage over 2017 komt in de vorm van een extra premie van 1,25 procent van de brutoloonsom ten goede aan de Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Hellende Daken (OOHD).

Wanneer kunt u de nota verwachten?
De factuur die u gaat ontvangen ten behoeve van de extra premie heffing van 1,25 procent over de totale brutoloonsom is gebaseerd op uw verzamelloonstaat over 2016. Deze nota zult u in de tweede helft van juli 2017 ontvangen.

Na ontvangst van de verzamelloonstaat over 2017 (deze zal begin 2018 bij u opgevraagd worden), zal er een eindafrekening gemaakt worden. Hierop wordt het definitieve premiebedrag over 2017 vermeld. Eventueel teveel betaalde premie zal kort daarna worden uitgekeerd. Indien blijkt dat u een te lage nota heeft ontvangen dient u het verschil bij te betalen.

Ondernemingen die de levensloopbijdrage over 2017, vóór 4 mei 2017 aantoonbaar, aan hun werknemers hebben uitbetaald kunnen bij het secretariaat van partijen bij deze CAO om vrijstelling van deze verplichting verzoeken.

Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Hellende Daken heeft ten doel het geheel of gedeeltelijk financieren of subsidiëren van onder andere het verrichten van scholingsactiviteiten, het bevorderen en stimuleren van de opleiding van jongeren, het waarborgen, bevorderen, ontwikkeling en verzorging van bijscholing.