Werken met uitzendkrachten vanaf 1 januari 2020

In de uitzend-CAO’s is bepaald dat de uitzendkracht recht heeft op de inlenersbeloning. Dit wil zeggen dat er bij de bepaling van het loon van de uitzendkracht moet worden gekeken naar de loonafspraken in de cao van de inlener. In dit geval de CAO voor Hellende Daken.

De inlenersbeloning in de CAO voor Uitzendkrachten die gaat gelden vanaf 30 december 2019 (week 1 van 2020) bevat de volgende elementen:

a. uitsluitend het geldende periodeloon in de schaal;
b. de van toepassing zijnde arbeidsduurverkorting. Deze kan – dit ter keuze van de uitzendonderneming – gecompenseerd worden in tijd en/of geld;
c. toeslagen voor overwerk, voor werken in onregelmatigheid (waaronder feestdagen), verschoven uren, ploegendienst en werken onder fysiek belastende omstandigheden samenhangend met de aard van het werk (waaronder werken onder lage of hoge temperaturen, werken met gevaarlijke stoffen, of vuil werk);
d. initiële loonsverhoging (hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald);
e. kostenvergoeding (voor zover de uitzendonderneming deze vrij van loonheffing en premies kan uitbetalen: reiskosten, pensionkosten en andere kosten noodzakelijk vanwege de uitoefening van de functie);
f. periodieken (hoogte en tijdstip als bij de opdrachtgever bepaald).

Als bij de opdrachtgever een regeling van toepassing is die voorziet in een vergoeding van reisuren of reistijd verbonden aan het werk, dan past de uitzendonderneming deze regeling voor vergoeding van reisuren of reistijd ook toe op de uitzendkracht. Wanneer de reisuren of reistijd van de uitzendkracht reeds als gewerkte uren worden aangemerkt, dan is de regeling bij de opdrachtgever voor reisuren of reistijd niet van toepassing.

Als een werkgever die de CAO Hellende Daken toepast gebruik wil maken van uitzendkrachten, dan zal deze werkgever ten minste de hiervoor genoemde beloningselementen ook moeten betalen aan de uitzendkracht, uiteraard verhoogd met de fee die het uitzendbureau daarvoor vraagt. Het uitzendbureau moet per slot van rekening ook ergens aan verdienen.

Voor de overige arbeidsvoorwaarden en pensioen geldt voor de uitzendkracht de afspraken/artikelen in de CAO voor Uitzendkrachten. Dit geldt ook voor de afspraken omtrent scholing of duurzame inzetbaarheid, waarbij de uitzendkracht aanspraak kan maken op de diensten en producten van Stichting Doorzaam. De stichting in de uitzendbranche die zich bezig houdt met scholing, arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid. Een uitzendkracht kan dus geen aanspraak maken op activiteiten van SFHD en OOHD.

Op voorgaande geldt een uitzondering. De CAO voor Uitzendkrachten is niet van toepassing op de uitzendonderneming, die valt onder de werkingssfeeromschrijving van een andere bedrijfstak-cao, bijvoorbeeld de werkingssfeeromschrijving van de CAO Hellende Daken. Deze uitzondering komt overigens niet zo vaak voor.

Valt het uitzendbureau onder de werkingssfeeromschrijving van de CAO Hellende Daken, maar voldoet het uitzendbureau aan de volgende cumulatieve vereisten, dan blijft de CAO voor Uitzendkrachten onverkort van toepassing op het uitzendbureau.

a. de bedrijfsactiviteiten van de uitzendonderneming bestaan uitsluitend uit het ter beschikking stellen van arbeidskrachten als bedoeld in artikel 7:690 BW, én
b. de arbeidskrachten (uitzendkrachten) van die werkgever zijn voor ten minste 25% van de loonsom, of althans van het in de desbetreffende cao gehanteerde relevante kwantitatieve criterium (zoals arbeidsuren), betrokken bij werkzaamheden uitgeoefend in enige andere tak van bedrijf dan in de werkingssfeer van die andere cao omschreven, én
c. de werkgever zendt voor ten minste 15% van het totale premieplichtig loon op jaarbasis uit op basis van uitzendovereenkomsten met uitzendbeding als bedoeld in artikel 7:691 lid 2 BW, zoals nader gedefinieerd in Bijlage 1, behorend bij artikel 5.1 van de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Staatssecretaris van Financiën van 2 december 2005, Directie Sociale Verzekeringen, Nr. SV/F&W/05/96420, ter uitvoering van de Wet financiering sociale verzekeringen (Regeling Wfsv), gepubliceerd in de Staatscourant nummer 242 van 13 december 2005. Met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit geldt dat de uitzendonderneming aan dit criterium heeft voldaan indien en voor zover dit door de uitvoeringsinstelling is vastgesteld, én
d. de uitzendonderneming is geen onderdeel van een concern dat rechtstreeks of door algemeenverbindendverklaring gebonden is aan de desbetreffende andere cao, én
e. de uitzendonderneming is geen paritair afgesproken arbeidspool.

Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met het CAO-secretariaat,
telefoonnummer: 085 – 489 90 50.