Nieuwe regeling onwerkbaar weer per 1 januari 2020

Vanaf 1 januari 2020 geldt een nieuwe regeling voor onwerkbaar weer. Op dit moment is er in de CAO voor Hellende Daken afgesproken dat er sprake is van nul wachtdagen bij onwerkbaar weer. Per 1 januari 2020 gaat dit wijzigen en onderstaand een overzicht wat er precies veranderd en waarom.

Waarom een nieuwe situatie per 1 januari 2020?
De sectorfondsen vallen weg doordat in de Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) per 1 januari 2020 de sectorpremies en de sectorfondsen worden afgeschaft. Dit komt omdat de WW-premiedifferentiatie veranderd door de invoering van de Wab. Werkgevers betalen voor een vast contract een lagere premie dan voor flexibele contracten. Door de afschaffing van de sectorfondsen zullen de WW-uitkeringen betaald worden uit het Algemeen Werkloosheidsfonds (Awf). Hierdoor worden de uitkeringslasten niet meer gedragen door de sectoren die een CAO afspreken. De minister van SZW vreest dat de sectoren die met onwerkbaar weer te maken hebben verschillende afspraken maken over de wachtdagen en allemaal de keuze maken om nul wachtdagen in de CAO op te nemen. Hierdoor zou de WW-schade veelal neergelegd worden bij het hele collectief van de Awf. Om dit te voorkomen is de regeling onwerkbaar weer ingevoerd.

Wat geldt er per 1 januari 2020?
Er kan bij CAO niet worden afgeweken van de afspraken in de nieuwe regeling. Dat betekent dus dat vanaf 1 januari 2020 de afspraak uit de CAO voor Hellende Daken van nul wachtdagen niet meer van kracht is. De volgende wachtdagen gaan volgens de nieuwe regeling gelden;
a. Bij vorst, ijzel of sneeuwval geldt twee wachtdagen in de periode van 1 november t/m 31 maart
b. Bij langdurige regenval gelden negentien wachtdagen per kalenderjaar. Langdurige regenval is wanneer het op de werkplek van de werknemer op een werkdag tussen 07.00 en 19.00 uur minimaal 300 minuten regent.
c. Bij andere buitengewone natuurlijke omstandigheden waarop er anders dan door vorst, ijzel, sneeuwval of overvloedige regenval niet gewerkt kan worden, gelden twee wachtdagen per kalenderjaar. Voor welke omstandigheden dit geldt is niet gespecificeerd.

Melden bij het UWV
Dit is niet verandert ten opzichte van het oude systeem. U dient in geval van onwerkbaar weer dagelijks melding te doen bij het UWV van onwerkbaar weer.