Waarom een PAGO en wat is nou eigenlijk een PAGO precies?

Met ingang van 1 januari 2019 hebben *CAO partijen in de CAO voor Hellende Daken afgesproken om in het kader van Duurzame Inzetbaarheid een Periodiek Arbeids Gezondheidskundig Onderzoek (PAGO) te ontwikkelen voor de sector.

Wat is een PAGO
Net als bij topsporters gaat het werk in uw sector vaak samen met zware lichamelijke belasting. Topsporters worden daarom regelmatig getest om hen zo lang en gemotiveerd mogelijk op niveau te laten presteren. Zo moet u onze PAGO ook zien! Uw werknemers doen verschillende testen en ontvangen op basis van de resultaten een advies om hun gezondheid te bevorderen en optimaal te houden. Kort gezegd; Een PAGO is een medisch onderzoek dat de gezondheid van werknemers beoordeelt, op die aspecten waarin zij risico’s lopen in het werk.

Gratis PAGO
Deze PAGO wordt aan iedere werknemer waarvan de werkgever lid is van één van de **werkgeversverenigingen én valt onder de werkingssfeer van de CAO Hellende Daken, gratis aangeboden.

Ben ik als werkgever verplicht een PAGO aan te bieden aan mijn werknemers?
In de Arbowet is opgenomen dat de werkgever de werknemers periodiek in de gelegenheid stelt een onderzoek te ondergaan dat erop gericht is de risico’s die de arbeid voor de gezondheid van de werknemers met zich meebrengt zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken. Kortom; ja, de Arbowet verplicht u als werkgever om een PAGO aan te bieden.

Worden mijn werknemers ieder jaar uitgenodigd?
Nee, dat is niet het geval. In de CAO voor Hellende Daken is opgenomen dat werknemers vanaf 40 jaar 1 keer  in de twee jaar uitgenodigd worden voor een PAGO en werknemers van 20 tot 40 jaar 1 keer in de vier jaar.

Wanneer worden de uitnodigingen verstuurd?
In het laatste kwartaal van ieder jaar zullen wij uw werknemers informeren over de PAGO en worden er officiële uitnodigingen verstuurd. Uw werknemers kunnen vervolgens zelfstandig een afspraak inplannen op één van de 32 locaties van de Arbo dienst. Niet alle werknemers zullen tegelijk worden uitgenodigd, er zal een selectie gemaakt worden. Het kan dus zo zijn dat één werknemer dit jaar wordt uitgenodigd en de andere volgend jaar of het jaar daaropvolgend.

Indien u een werknemer wilt laten uitnodigen, dan kunt u dat aan ons kenbaar maken en dan zullen wij er voor zorgen dat deze werknemer een uitnodiging ontvangt.

Wanneer vinden de PAGO’s plaats
Deze vinden jaarlijks plaats in de periode tussen 1 november en 31 maart, indien u het wenselijk vindt om buiten deze periode een werknemer voor een PAGO uit te nodigen, dan kunt u dit per e-mailbericht kenbaar aan ons maken.

______

* Gebouwschil Nederland (GNL) sectie daken, de Vakfederatie Rietdekkers (VFR) en de Nederlandse Vereniging voor Leidekkers (NVVL) enerzijds en de Landelijke Belangenvereniging (LBV) anderzijds
** GNL sectie daken, VRF of NVVL