Organisatie

Sociaal Fonds Hellende Daken (SFHD)
CAO-partijen in de hellende daken sector hebben het Sociaal Fonds voor Hellende Daken opgericht. Deze heeft tot doel het geheel of gedeeltelijk financieren of subsidiëren van activiteiten, die gericht zijn op het in sociaal opzicht optimaal functioneren van de bedrijfstak.

Activiteiten kunnen onder andere gericht zijn op het (doen) verrichten van onderzoeken en werkzaamheden ten behoeve van de bevordering van goede arbeidsomstandigheden, medezeggenschap en participatie in de bedrijfstak, het adviseren en geven van voorlichting en informatie over voorschriften die uit de CAO voortvloeien onder andere op het gebied van arbeidsvoorwaarden en sociale zekerheid.

Om deze doelstelling te kunnen bereiken is de werkgever die onder de werkingssfeer van de CAO Hellende Daken valt, aan de stichting een verplichte bijdrage verschuldigd. De werkgeversbijdrage wordt vastgesteld als percentage van de loonsom. Deze bedraagt tot en met 31 december 2020 1,75%. De inning van de werkgeversbijdrage vindt plaats door PSB*.

Download hier de CAO SFHD.

Opleidings- en Ontwikkelingsfonds Hellende Daken (OOHD)
CAO-partijen in de sector hebben een Stichting Opleidings- en Ontwikkelingsfonds voor Hellende Daken opgericht. De Stichting heeft ten doel het geheel of gedeeltelijk financieren of subsidiëren van onder andere het (doen) verrichten van scholingsactiviteiten, het (doen) bevorderen en stimuleren van de opleiding van jongeren, het (doen) waarborgen, bevorderen, ontwikkeling en verzorging van bijscholing.

Om deze doelstelling te kunnen bereiken is de werkgever die onder de werkingssfeer van de CAO Hellende Daken valt, aan de stichting een verplichte bijdrage verschuldigd. De werkgeversbijdrage wordt vastgesteld als percentage van de loonsom. Deze bedraagt tot en met 31 december 2020 1%. De inning van de werkgeversbijdrage vindt plaats door PSB*.

Download hier de CAO OOHD.

* PSB verzorgt de volledige administratie van de fondsen SFHD en OOHD.